CFD

CFD-berekening

In overleg met de opdrachtgever en/of de brandweer kan vooraf een CFD-berekening uitgevoerd worden.

foto_cfd_1kl foto_cfd_2kl foto_cfd_3kl

 

Inzichten met betrekking tot luchtstroming, CO-controle en rook– en warmtebeheersing zijn te verkrijgen met een CFD (Computational Fluid Dynamics)-simulatie.Voor het uitvoeren van deze simulatie wordt een 3-dimensionaal model van de parkeergarage opgezet.

Vervolgens worden de technische installaties en de regelstrategieën met behulp van wiskundige formules in het model verwerkt. De toegangen tot de parkeergarage worden naar de werkelijkheid als openingen of gesloten vlakken gemodelleerd.

 

Nadat het model is uitgerust met de bijbehorende fysische parameters, wordt de simulatie gestart. 

foto_cfd_4KL foto_pagina_cfd_nr5_kl_

 

De simulatie lost, gebruikmakend van een eindige volume-methode, de stromings- en de energiebalansen per tijdstap op. De simulatieresultaten kunnen per tijdstap voor verschillende grootheden worden geanalyseerd.

In een rapport worden  de resultaten gepresenteerd conform de analyseomschrijving gegeven in de concept praktijkrichtlijn NBN S 21-208-2 deel B uitgave 2010, behorende bij de betreffende locatie.

Dergelijke simulaties kunnen ingezet worden ter ondersteuning van het ontwerpproces, controle op het ontwerp en kan gelijkwaardigheid aantonen. Door het uitvoeren van de simulatie kan in een vroeg stadium van het ontwerpproces het systeem worden getest.  De weergave van de resultaten verhoogd de kwaliteit van de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen.

Waar nodig kan het systeem of het gebouwontwerp worden aangepast waardoor dergelijke simulaties kunnen ingezet worden ter ondersteuning van het ontwerpproces, ook controle op het ontwerp welke de gelijkwaardigheid kan aantonen.

foto_cfd_7KL foto_cfd_8_KL foto_cfd_9KL